Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zaprasza wszystkich miłośników fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Zimowe obrazy”.

 

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zimowe obrazy”

 

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Gminy Krzeszowice.

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – właściciel witryny www.kulturakrzeszowice.pl

32-065 Krzeszowice

ul. dr J. Walkowskiego 1

tel. (12) 282-14-65.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających łącznie 5MB należy nadsyłać pocztą lub przynieść na nośniku elektronicznym do siedziby CKiS w Krzeszowicach lub poprzez e-mail – na adres konkurs@kulturakrzeszowice.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7. W treści maila /listu należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek i adres autora, typ i model aparatu jakim wykonane zostały zdjęcia, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

9. Zdjęcia należy nadsyłać od 1 lutego do 15 lutego 2010r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 lutego 2010r.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

12. Nagrodzone prace będą opublikowane na witrynie www.kulturakrzeszowice.pl oraz na innych witrynach będących własnością Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

14. Organizatorzy przewidują nagrodę główną oraz wyróżnienia. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. O terminie rozdania nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia )