OFERTA PRACY

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. obsługi księgowo-kasowej

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kasy głównej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
 • Regulowanie bieżących płatności CKiS poprzez bankowy system elektroniczny.
 • Wypłata i przygotowanie listy płac pracowników, którym przyznano dofinansowanie
  z ZFŚŚ.
 • Wypłata, naliczenie oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów dla pracowników którym przyznano ryczałt samochodowy.
 • Weryfikacja i przygotowanie zestawienia wpłat za zajęcia dla instruktorów, których wynagrodzenie zależne jest od wysokości wpłat za prowadzone przez nich zajęcia.
 • Weryfikacja wystawionych rachunków z tytułu umów zleceń, o dzieło i delegacji sędziowskich pod względem odprowadzanych należności publiczno-prawnych.
 • Rozliczanie delegacji służbowych i zaliczek.
 • Wstępna weryfikacja pod względem formalnym, poprawności otrzymanych dokumentów.
 • Przygotowanie dowodów księgowych do weryfikacji merytorycznej i formalno – rachunkowej.
 • Klasyfikacja wydatków strukturalnych – uznaniu danego wydatku za strukturalny, przypisaniu go do konkretnego kodu wydatków strukturalnych zgodnie
  z Rozporządzeniem  Ministra Finansów  z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 • Przygotowanie zestawienia wydatków strukturalnych w danym roku, jako podkładki do rocznego Sprawozdania RB-WSa.
 • Rozliczanie i przygotowanie odpowiednich dokumentów dotyczących opłat ZAIKS
  i innych organizacji, z tytułu praw autorskich od wykonanych utworów na zajęciach, koncertach i imprezach organizowanych przez CKiS.
 • Wystawianie faktur sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w dniu ich wystawienia przepisami prawa podatkowego.

Warunki zatrudnienia:

– 1/1 etatu,

– umowa o pracę na okres próbny z możliwością późniejszego przedłużenia,

– wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania CKiS, uzależnione od posiadanych umiejętności oraz doświadczenia.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz CV prosimy złożyć w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach bądź przesłać na adres:

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ul. dr. J. Walkowskiego 1
32-065 Krzeszowice

Do CV prosimy o załączenie klauzuli poufności:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Termin przesyłania zgłoszeń:

do 15 stycznia 2018 roku

Termin rozpoczęcia pracy:

24 stycznia 2018 roku

 

oferta pracy.doc