Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza przetarg na dostawę i montaż przenośnego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie.

 

Krzeszowice: Dostawa i montaż sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie.
Numer ogłoszenia: 374030 – 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury I Sportu w Krzeszowicach , Ul. dr Jana Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. (012) 28 214 65, faks (012) 28 214 65.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kulturakrzeszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i montaż sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, wraz z oświetleniem, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie oraz wynajem maszyny do odświeżania lodu (rolba): W przedmiocie zamówienia mieści się: Dostawa urządzeń; Transport urządzeń do miejsca zamontowania; Zabezpieczenie nawierzchni boiska; Oświetlenie lodowiska, Montaż urządzeń; Rozruch techniczny i technologiczny oraz przygotowanie lodowiska do eksploatacji; Przeszkolenie pracowników obsługi, w zakresie montażu, obsługi, demontażu i przechowywania elementów lodowiska; Przygotowanie i dostarczenie instrukcji obsługi; Serwis urządzeń w okresie gwarancji; Przekazanie dokumentacji dotyczących wszystkich urządzeń lodowiska (DTR, gwarancje, certyfikaty, świadectwa zgodności z PN itp.);.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.11-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, przy czym za spełnienie tego warunku uważa się wykonanie dostawy i montażu co najmniej jednego kompletnego lodowiska odpowiadającego przedmiotowi zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Niezależnie od określonych powyżej okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania o ile jego niedotrzymanie nie będzie możliwe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kulturakrzeszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ul. dr J.Walkowskiego 1 32-065 Krzeszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ul. dr J.Walkowskiego 1 32-065 Krzeszowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ do pobrania: tutaj