REGULAMIN UCZESTNICTWA W SYSTEMIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

MISTRZOSTWA GMINY KRZESZOWICE

 1. Zawody o Mistrzostwo Gminy Krzeszowice rozgrywane są zgodnie z przepisami Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego na rok 2018/2019 oraz przepisami polskich związków sportowych, które dostępne są na stronie www.mszs.krakow.pl.
 2. We wszystkich zawodach (indywidualnych i zespołowych) udział biorą uczennice
  i uczniowie z jednej szkoły bez względu na przynależność klubową.
 3. System rozgrywek oraz sposób przeprowadzenia zawodów w poszczególnych dyscyplinach zależy od liczby zgłoszonych drużyn (zawodników) i jest podawany po zamknięciu etapu zgłoszeń.
 4. Zgłoszenia do zawodów dokonuje szkoła drogą elektroniczną poprzez System Rejestracji Szkół na stronie www.srs.szs.pl (system zgłoszeń zostaje zamknięty na
  3 dni robocze przed planowanym terminem rozegrania zawodów).
 5. Zbiórki organizacyjne wszystkich zawodów wyznaczone zostają na godz. 9:00.
 6. Biuro zawodów jest czynne od godz. 8:45.
 7. Opiekunowie zespołów dostarczają organizatorowi w dniu zawodów imienną listę zawodników/czek, wygenerowaną przez System Rejestracji Szkół po dokonaniu zgłoszenia i potwierdzoną podpisem przez Dyrektora Szkoły oraz opiekuna. Niedostarczenie ww. listy organizatorowi w dniu zawodów spowoduje wykluczenie
  z rywalizacji.
 8. Każdy zawodnik/czka przybywając na zawody ma obowiązek posiadania aktualnej legitymacji szkolnej niezbędnej do przeprowadzenia weryfikacji.
 9. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego,
  a opiekunowie odpowiedniego obuwia zamiennego (dotyczy zawodów rozgrywanych w hali).
 10. Trzy najlepsze drużyny biorące udział w zawodach otrzymują dyplomy oraz puchary, które wręczane są po zakończeniu rywalizacji.
 11. Drużyny, które zakwalifikowały się do zawodów wyższego szczebla (powiat, rejon, województwo) samodzielnie dokonują zgłoszenia do tych zawodów poprzez System Rejestracji Szkół. Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach potwierdza jedynie wynik uzyskany w zawodach gminnych.
 12. W przypadku rezygnacji z udziału w rywalizacji wymienionej w pkt. 11 szkoły mają obowiązek poinformowania CKiS o zaistniałym fakcie drogą elektroniczną na adres: sport@ckiskrzeszowice.pl.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godzin rozpoczęcia zawodów w przypadku:
  • zmiany terminu zawodów wyższego szczebla (powiat, rejon, województwo),
  • złych warunków atmosferycznych,
  • innych sytuacji niezależnych od organizatora.
 14. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Centrum Kultury i Sportu
  w Krzeszowicach.