Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza na konkurs na swoje logo – znak plastyczny. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Na prace konkursowe oczekujemy do 15 grudnia 2009r.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego na logo Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

1.Organizator:

Dyrektor CKiS w Krzeszowicach

2.Cele konkursu:

– zaprojektowanie logo, które będzie znakiem plastyczny CKiS

– inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności własnej związanej

   z projektowaniem graficznym

– pobudzenie do kulturalnego i aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci   i młodzież

3.Warunki uczestnictwa:

– konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Krzeszowice

– uczestnicy wykonują prace w dowolnej technice plastycznej ( formy przestrzenne nie będą oceniane)- praca powinna nawiązywać do nazwy CKiS

–  uczestnictwo  jest wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy plastycznej do Promocji i identyfikacji wizualnej CKiS w Krzeszowicach

– pracę należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę przedszkola, szkoły, dokładny adres, numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciele

– uczestnicy mogą również przystąpić do konkursu indywidualnie wówczas należy podać adres zamieszkania i numer telefonu prawnego opiekuna

4.Kryteria oceny:- związek z tematem i celem konkursu

– pomysł i przesłanie spełniające wymogi logo

5.termin:

– prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 XII 2009 r. na adres:

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

32-065 Krzeszowice ul. dr J.Walkowskiego 1 

tel./fax – (012) 282-14-65         

 email :biuro.kok@op.pl   z dopiskiem „Konkurs plastyczny na logo”