Krzeszowice, dnia 20 marca 2013 r.

Zapytanie ofertowe – dzierżawa terenu na świadczenie usług cateringowych

Dotyczące wyboru dzierżawcy terenu  pod usługi cateringowe podczas imprezy plenerowej „Majówka Hrabiny Zofii”.

 

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą przy ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice zaprasza do składania ofert na świadczenie usług cateringowych oraz sprzedaż piwa dla uczestników „Majówki Hrabiny Zofii”, która odbędzie się w parku im. Adama Bogackiego (obok Pałacu Vauxhall), ul Walkowskiego 1, w dniu 25-26 maja 2013 r. w godzinach 8.00 – 24.00 (w  sobotę) i w godzinach 8.00- 19.00 (w niedzielę). Przewidywana ilość uczestników imprezy: 2-4 tysiące osób. Zamawiający zapewnia 500 m2  na prowadzenie w/w działalności.

 

Od wykonawcy wymagamy posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Kryterium wyboru ofert to:

 

Cena brutto oferowana za dzierżawę terenu 500m2 za 2 dni pod działalność cateringową.

 

Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres. Przyjmujemy także zgłoszenia przesłane drogą e-mailową na adres: sekretariat@kulturakrzeszowice.pl .

 

Informacji na temat przedmiotowego zamówienia można uzyskać w Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach, tel. 12 282 14 65 wew. 21, w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00.