Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

OGŁASZA NABÓR 

na stanowisko głównego księgowego

w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

 

 Wymagania : 

1. Wykształcenie zgodne art.45 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

2.  Doświadczenie w księgowości.

3. Znajomość  ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,  VAT i podatkach   

   dochodowych prawo zamówień publicznych.

4. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.

5 .Umiejętność obsługi programu KH, FPP firmy COMARCH CDN.

6. Znajomość sprawozdawczości.

 Wymagane dokumenty: 

1. Podanie.

2. CV.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kserokopia  dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

5. Kserokopie świadectw pracy.

6 .Zaświadczenie o niekaralności  uzyskane  z Krajowego Rejestru Karnego

    ( dotyczy osoby otrzymującej propozycję zatrudnienia)

7. Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy

    ( dotyczy osoby otrzymującej propozycję zatrudnienia)

 Warunki pracy: 

1.Wymiar czasu pracy :  etat

2.Termin podjęcia pracy: 01 lutego 2010

3.Wynagrodzenie : zgodnie z regulaminem wynagradzania CKiS  oraz rozporządzeniem   

   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r.

 Informacje dodatkowe 1.Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu

w Krzeszowicach –  Krzeszowice ul. dr J. Walkowskiego 1 od pon. do pt. w godz. 8 – 16 . w terminie do 30 stycznia 2010 roku

2. Osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

3. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zwrócone.