Krzeszowice: Kompleksowa dostawa, montaż i dzierżawa przenośnego lodowiska w Krzeszowicach
Numer ogłoszenia: 396504 – 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury I Sportu w Krzeszowicach , Ul. dr Jana Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. (012) 28 214 65, faks (012) 28 214 65.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa, montaż i dzierżawa przenośnego lodowiska w Krzeszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a. Kompleksowa dostawa, montaż i dzierżawa przenośnego (mobilnego) lodowiska z bandami i oświetleniem, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie. b. Rozruch wszystkich urządzeń lodowiska i przekazanie lodowiska do użytkowania Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi i użytkowania. c. Dostawa 60 mb chodników gumowych o szerokości min. 1,0 m. d. Dostawa i montaż orurowania na powierzchni lodowiska. e. Dostawa chłodziwa, napełnienie instalacji oraz budowa tafli lodu. f. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oraz przekazanie kompletu instrukcji obsługi (konserwacji) i użytkowania lodowiska. g. Demontaż lodowiska po sezonie w terminie do 10 dni. 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.11-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł w formie przewidzianej w Ustawie PZP.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego przewidzianego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający: 9.1. Warunki określone w art. 22 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych tj: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 9.2. Warunki kwalifikacyjne. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. Wykazu przynajmniej dwóch wykonanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również będących w trakcie), usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. b. Referencje wystawione przez min. 2 Zleceniodawców na podobny zakres do zamawianego. c. Oświadczenie, że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, spełnia wszystkie wymogi techniczne określone przez Zamawiającego – wzór dowolny. d. Dane techniczne zaoferowanego lodowiska oraz pozostałego sprzętu (agregatu, oświetlenia,) e. Atesty, certyfikaty. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. Wykonawca musi złożyć polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: jak wyżej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kulturakrzeszowice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ul.dr Jana Walkowskiego 1 32-065 Krzeszowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2009 godzina 09:45, miejsce: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ul.dr Jana Walkowskiego 1 sekretariat pokój nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – do pobrania tutaj