ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ul. dr J. Walkowskiego1;  32-065 Krzeszowice  

tel. 012 282 14 65

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na wyłączną obsługę lunaparkową imprezy plenerowej organizowanej w 2012 roku.

1. Nazwa i termin imprezy: „Majówka Hrabiny Zofii”  – impreza rekreacyjna 26-27.05.2012
2. Teren imprezy: Rynek Krzeszowice, Park im. Bogackiego
3. Teren usytuowania lunaparku : boisko przy ul. Ogrodowej
4. Zakres usługi: Zapewnienie kompleksowej obsługi lunaparkowej w zakresie:

 

a) zorganizowania lunaparku składającego się z minimum 12 atrakcji w postaci karuzel, autodromów, zamków dmuchanych, automatów itp. na terenie zaznaczonym na mapie jako teren „lunapark” w cenie uzgodnionej z organizatorem,
b) zagwarantowanie 100 bezpłatnych wejść na w/w atrakcje,
c) zabezpieczenie energetyczne całego lunaparku (np. agregat), organizator nie dostarcza energii.
4. Zakres obowiązków Uczestnika:
a) Uczestnik postępowania zobowiązany jest:

 •     posiadać aktualne wymagane pozwolenie na prowadzenie swojej działalności,
 •     niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny,
 •     dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zadań, o których mowa w ogłoszeniu,
 •     do wykonania usługi za pomocą posiadającego odpowiednie atesty sprawnego i estetycznego sprzętu oraz urządzeń,
 •     do obsługi miejsc lunaparku w czasie trwania imprezy w godzinach jej trwania,
 •     do bieżącego utrzymania czystości w granicach powierzonego obszaru objętego  wyłącznością, jak również po każdym dniu imprezy.

b) Uczestnik, z którym Organizator podpisze umowę po przeprowadzonych negocjacjach zobowiązany będzie do wniesienia 60% umówionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Organizatora imprezy w ciągu 7 dni od podpisania stosownej umowy, drugą część w wysokości 40%  w terminie 14 dni przed w/w imprezą.
5. Warunki udziału w postępowaniu na wyłączność obsługi lunapark:
W postępowaniu mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:

 •     posiadają aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, potwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym

w zakresie objętym ofertą,

 •     posiadają niezbędny sprzęt zapewniający właściwe wykonywanie usług będących przedmiotem oferty, w tym agregat prądotwórczy,
 •     posiadają i będą posiadać w czasie realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej na kwotę nie niższą niż 100 000,00zł (sto tysięcy złotych),
 •     zaoferują kwotę co najmniej 10.000,00 zł za wyłączność na obsługę lunapark, (zaoferowana cena będzie tylko jednym z punktów branych pod uwagę przy wyborze Wykonawcy, o czym mowa w punkcie 7).

6. Wadium
Każdy Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium powinno być wniesione w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium, za pomocą przelewu bankowego, będzie uważane za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Organizatora potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Uczestnika jest warunkiem koniecznym. Organizator zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.
Organizator zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Uczestnik którego oferta została wybrana:

 •     odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie,
 •     nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
 •     zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

Wadium należy wpłacić przelewem na następujący rachunek:
BOŚ S.A. 51 1540 1115 2014 6080 4800 0001.

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
Wnoszone wadium musi być opatrzone adnotacją:
 „Obsługa lunaparkowa Majówki Hrabiny Zofii w 2012 roku”

7. Kryteria wyboru ofert :
Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Organizatora imprezy, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprasza jednego Uczestnika do dalszych negocjacji, których celem będzie zawarcie stosownej umowy
(z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty). Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Uczestnika, który zaproszony zostanie do dalszych negocjacji brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:

 •     oferowana kwota za wyłączność
 •     możliwości realizacji zadania przez Uczestnika tj. przede wszystkim zaplecze sprzętowe (atrakcyjność) – wg dokumentacji fotograficznej,
 •     doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, dotychczasowa współpraca z samorządami i instytucjami przy organizacji imprez plenerowych.

8. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
ul. dr J. Walkowskiego 1, w terminie do dnia 2.04.2012 do godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Obsługa lunaparkowa Majówki Hrabiny Zofii w 2012 roku”.
Ponadto na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres Uczestnika. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowe dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność.

Oferta powinna zawierać:

 •     zgłoszenie oferty,
 •     aktualny wypis lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 •     oświadczenie Uczestnika o posiadanym doświadczeniu w organizacji imprez,
 •     oświadczenia Uczestnika i dokumentacja fotograficzna poświadczająca stan techniczny posiadanego sprzętu.

   
9. Informacje dodatkowe:
Organizator oświadcza, że:

 •     nie będzie zapewniał dostawy energii elektrycznej, wody i innych mediów,
 •     nie zapewnia ochrony terenu objętego wyłącznością,
 •     zastrzega sobie prawo do wynajęcia terenu poza obszarem „lunapark” ze stanowiskami, które nie będą zakłócały, po wcześniejszym uzgodnieniu, pracy Uczestnika,
 •     ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów i oferowanych w ramach lunaparku usług ustala Uczestnik na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 •     zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności Uczestnika,
 •     zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru Uczestnika.

Niniejsze ogłoszenie, a także warunki w nim zawarte mogą być przez Organizatora zmienione lub odwołane do dnia 30.03.2012  roku.