ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ul. dr J. Walkowskiego1;  32-065 Krzeszowice

tel. 602 726 343 

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na wyłączną obsługę lunaparkową imprezy plenerowej organizowanej w 2014 roku przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

1. Nazwa imprezy : Majówka Hrabiny Zofii”. – impreza rekreacyjna

 1. Termin imprezy:  od dnia 24 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r.
 2. Teren imprezy: Rynek w Krzeszowicach.
 3. Teren usytuowania lunaparku : Boisko Sportowe przy ul. ogrodowej
 4. Zakres usługi: Zapewnienie kompleksowej obsługi lunaparkowej w zakresie:
 • zorganizowania lunaparku składającego się z atrakcji w postaci karuzel, autodromów, zamków dmuchanych, automatów itp. na terenie zaznaczonym na mapie jako teren „lunapark” w cenie uzgodnionej z organizatorem,
 • zagwarantowanie 100 bezpłatnych wejść na w/w atrakcje,
 • zabezpieczenie energetyczne całego lunaparku (np. agregat), – Organizator
  nie dostarcza energii.
 1. 6. Zakres obowiązków Oferenta:

Oferent  zobowiązany jest do:

 • posiadania aktualnego, wymaganego pozwolenia na prowadzenie działalności,
 • posiadania  niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego,
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zadań, o których mowa
  w ogłoszeniu,
 • wykonania usługi za pomocą sprzętu oraz urządzeń sprawnych i estetycznych, posiadających wymagane atesty,
 • obsługi miejsc lunaparku w czasie trwania imprezy w godzinach wyznaczonych przez Organizatora,
 • bieżącego utrzymania czystości w granicach powierzonego obszaru objętego  wyłącznością, jak również po każdym dniu imprezy. 

Oferent, z którym Organizator podpisze umowę po przeprowadzonych negocjacjach zobowiązany będzie do wniesienia 60% umówionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Organizatora imprezy – nr rachunku:
51 1540 1115 2014 6080 4800 0001-,
w ciągu 7 dni od podpisania stosownej umowy, drugą część w wysokości 40%
w terminie 14 dni przed terminem w/w imprezy.

 1. 7. Warunki udziału w postępowaniu na wyłączną obsługę lunaparkową imprezy plenerowej :

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 • posiadają aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji gospodarczej, potwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym w zakresie objętym ofertą,
 • posiadają niezbędny sprzęt zapewniający właściwe wykonywanie usług będących przedmiotem oferty, w tym agregat prądotwórczy,
 • posiadają i będą posiadać w czasie realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej na kwotę nie niższą niż 100 000,00zł ( słownie: sto tysięcy złotych),
 • zaoferują kwotę co najmniej 15.000,00 zł za wyłączność na obsługę lunapark, (zaoferowana cena będzie tylko jednym z punktów branych pod uwagę przy wyborze Wykonawcy, o czym mowa w punkcie 7).
 1. 8. Kryteria wyboru ofert:

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Organizatora imprezy, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprasza jednego Oferenta do dalszych negocjacji, których celem będzie zawarcie stosownej umowy (z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty). Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Oferent, który zaproszony zostanie
do dalszych negocjacji brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:

 • oferowana kwota za wyłączność,
 • możliwości realizacji zadania przez Oferenta tj. przede wszystkim zaplecze sprzętowe (atrakcyjność) – wg dokumentacji fotograficznej,
 • doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, dotychczasowa współpraca
  z samorządami i instytucjami przy organizacji imprez plenerowych. 
 1. 9. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
ul. dr J. Walkowskiego 1, w terminie do dnia 9 maja 2014 r. godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Obsługa lunaparkowa Majówki Hrabiny Zofii w 2014 roku”.

Ponadto na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres Oferenta. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowe dokumenty składane są w formie oryginału lub poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii.

Oferta powinna zawierać:

 • zgłoszenie oferty,
 • aktualny wypis lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • oświadczenie Oferenta o posiadanym doświadczeniu w organizacji imprez,
 • oświadczenia Oferenta i dokumentacja poświadczająca stan techniczny posiadanego sprzętu.
 1. 10. Informacje dodatkowe:

Organizator oświadcza, że:

 • nie będzie zapewniał dostawy energii elektrycznej, wody i innych mediów,
 • nie zapewnia ochrony terenu objętego wyłącznością,
 • zastrzega sobie prawo do wynajęcia terenu poza obszarem „lunaparku” ze stanowiskami, które nie będą zakłócały pracy Oferenta, po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów i oferowanych w ramach lunaparku usług ustala Oferent na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 • zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności Oferenta,
 • zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru Oferenta,
 • zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego odwołania bez podania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie, a także warunki w nim zawarte mogą być przez Organizatora zmienione lub odwołane do dnia 9 maja 2014  roku.

Bliższych informacji udziela sekretariat Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
ul. dr J. Walkowskiego 1, tel. 602 726 343. 

 1. 11. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej
i merytorycznej ofert.

Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone:

 • na tablicy informacyjnej w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym

w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,

 • na stronie internetowej www.kulturakrzeszowice.pl,
 • Oferent, którego oferta została wybrana zostanie zawiadomiony  telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Wszelkie informacje będzie można uzyskać w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, pod numerem telefonu  602 726 343, lub drogą elektroniczną sekretariat@kulturakrzeszowice.pl