Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza przetarg na dostawę, montaż i demontaż  sztucznego demontowanego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie.

Krzeszowice: Dostawa, montaż oraz demontaż , sztucznego demontowanego lodowiska o wymiarach 20mx30m, położnego w Krzeszowicach.
Numer ogłoszenia: 405440 – 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury I Sportu w Krzeszowicach , Ul. dr Jana Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. (12) 28 214 65, faks (12) 28 214 65.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kulturakrzeszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kulltury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż oraz demontaż , sztucznego demontowanego lodowiska o wymiarach 20mx30m, położnego w Krzeszowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz demontaż po zakończeniu sezonu, demontowanego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, położonego w Krzeszowicach. W przedmiocie zamówienia mieści się: Dostawa urządzeń; Transport urządzeń do miejsca zamontowania; Zabezpieczenie nawierzchni boiska; Oświetlenie lodowiska, Montaż urządzeń; Rozruch techniczny i technologiczny oraz przygotowanie lodowiska do eksploatacji; Przeszkolenie pracowników obsługi, w zakresie montażu, obsługi, demontażu i przechowywania elementów lodowiska; Przygotowanie i dostarczenie instrukcji obsługi; Serwis urządzeń w okresie gwarancji; Przekazanie dokumentacji dotyczących wszystkich urządzeń lodowiska (DTR, gwarancje, certyfikaty, świadectwa zgodności z PN itp.);.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.11-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. w formie przewidzianej w Ustawie PZP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy tożsame z przedmiotem zamówienia dostawy z rozruchem demontowalnego, sztucznego lodowiska o powierzchni min. 600 m2 każde i wartości min.450.000,00 zł brutto. Zrealizowanie w/w zadań musi być udokumentowane referencjami wystawionymi przez Zamawiających, potwierdzającymi, że dostawa usługi i montaż zostały wykonane w terminie i z należytą starannością..

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku, będzie uważane, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku będzie uważana, sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy, zapewniająca należyte i terminowe wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty szczegółowy opis wraz z fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń i rozwiązań, w szczególności dot. agregatu chłodniczego, modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska, band lodowiskowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Niezależnie od określonych powyżej okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania o ile jego niedotrzymanie nie będzie możliwe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kulturakrzeszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie do pobrania: tutaj