REGULAMIN PORZĄDKOWY LODOWISKA

1.Użytkownicy lodowiska zobowiązani są do:
-bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi lodowiska
-kulturalnego zachowania na terenie obiektu
-niezwłocznego zawiadamiania obsługi lodowiska w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości
-jazdy w wyznaczonym kierunku
-wyrzucania odpadów wyłącznie do wyznaczonych miejsc

2.Dzieci do lat 12 korzystają z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych – opiekunów prawnych lub osób przez nich upoważnionych.

3.Na tafli lodowiska zabrania się:
-wchodzenia w obuwiu bez łyżew
-jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego
-wykonywania skoków
-gwałtownego hamowania
-trzymania się za ręce w czasie jazdy
-siadania na bandach lodowiska
-palenia tytoniu
-przebywania w stanie nietrzeźwym
-wprowadzania zwierząt
-wnoszenia pokarmów i napojów
-używania otwartego ognia
-zbliżania się do urządzeń infrastruktury lodowiska

4.Na całym terenie lodowiska obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu

5.Prosimy zachować bilet do kontroli do momentu opuszczenia terenu lodowiska

6.Obsługa lodowiska nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni

7.Zabrania się korzystanie z WC w butach z łyżwami

W STOSUNKU DO OSÓB UPORCZYWIE NARUSZAJĄCYCH REGULAMIN STOSOWANE BĘDĄ KARY AMINISTRACYJNE