Zgodnie z  ustawą z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na własny wniosek, wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Zaświadczenia, o których mowa wydaje urząd gminy.